Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Katastar vodova

Geodetska mjerenja

Geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih vodova

  • Geodetsko snimanje vodova obuhvaća položajnu i visinsku izmjeru položenih vodova, izmjeru voda s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.  U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.
  • Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Geodetski elaborat za katastar vodova

Na temelju geodetske izmjere podzemnih ili nadzemnih vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Geodetski elaborat za katastar vodova sadrži:

  • skicu izmjere,
  • geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izvedenog voda na kojem su prikazane izmjerene točke,
  • popis koordinata izmjerenih točaka,
  • tehničko izvješće,
  • i dr.
Geodetski elaborat voda predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastarski ured koji vodi evidenciju o katastru vodova.
Podaci iz elaborata unose se u katastar vodova.