Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Građenje

Građenje

Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova:

 

 

 


Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.
Iskolčenje objekata je prenošenje projektiranih elemenata (položaja, oblika i visina) na teren.

Nakon ishođenja dokumenata ili akata prostornog uređenja ovlašteni geodet iskolčit će objekt na formiranoj građevinskoj čestici.

Što je svrha iskolčenja?

Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto.
Kod iskolčenja objekta potrebno je izraditi elaborat iskolčenja.

Što je Elaborat iskolčenja?

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu.
Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za izradu elaborata iskolčenja?

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

Pravomoćni dokumenti ili akti prostornog uređenja i projekti koji su sastavni dijelovi tih dokumenata ili akata, kojim se određuju uvjeti građenja.

Iskolčenje međe

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definiraju međe prema katastarskim podacima.