Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

 • kontrolna geodetska mjerenja
 • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Pojmovnik

Geodetski pojmovnikŠto je geodezija?

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava.

Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Geodezija je tehnička znanost, a čini je šest grana:

 • inžinjerska geodezija
 • kartografija
 • fotogrametrija i daljinska istraživanja
 • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
 • primijenjena geodezija
 • geomatika

Geodetska izmjera je prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama. Geodetske metode

Najčešći oblici prikupljanja podataka u geodetskoj izmjeri neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima ili posredno prikupljanje – iz aerofotogrametrijskih i satelitskih snimaka. Geodetske metode prikupljanja podataka su: ortogonalna metoda, polarna metoda ili tahimetrija, terestrička i aerofotogrametrija, daljinska istraživanja, nivelman, trigonometrijsko određivanje visina, globalni sustavi za određivanje položaja (GPS) i dr.

Rezultati izmjere najčešće se prikazuju na kartama. U prošlosti je geodetska izmjera uglavnom služila za određivanje međusobnog položaja točaka na Zemljinoj površini te za prikupljanje podataka o reljefu i izgrađenim objektima. Razvojem tehničkih sredstava za prikupljanje, obradu i korištenje podataka stvoreni su uvjeti za izmjeru svih objekata na zemljinoj površini, ispod i iznad zemljine površine.

Inženjerska geodezija dio je geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata. Obuhvaća geodetske mreže kao osnove za projektiranje, iskolčenje i izradu geodetskih podloga za projektiranje, geotopografske radove, geodetske radove pri projektiranju, građenju i kontroli objekata.

Katastar nekretnina evidentira podatke o zemljištu, objekatima na njemu i vlasnicima istog. Dioba i spajanje zemljišnoknjižnih čestica, uspostava međa i izrada modernih informacijskih sustava kao podrške upravljanju prostorom od državnih tijela, lokalne uprave i samouprave, komunalnih i drugih tvrtki široko je područje djelovanja geodezije.

Razvitak mjernih i informatičkih tehnologija pridonio je nastanku mnogih zemljišnih informacijskih sustava, uglavnom temeljenih na podacima koji su do sada bili prikupljani i održavani u okviru katastra, a danas otvaraju nove mogućnosti njihova učinkovitijega korištenja i osiguranje održivog razvoja.

 

Geoinformacijski sustav (GIS) računalni je sustav za prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka. Geoinformacijski sustavi jedna su od najperspektivnijih informacijskih tehnologija današnjice.

Koji je posao geodeta?

Djelatnost geodetskog stučnjaka obuhvaća:

 • Određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela.
 • Utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama građevinskih objekata.
 • Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava.
 • Istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka.
 • Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama.
 • Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima.
 • Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova.
 • Projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima.
 • Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

Prijavni list

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke, sadržava podatke o nekretnini koja je predmet elaborata, te podatke o promjenama koje se predlažu.

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana javna je isprava koju izdaju nadležni katastarski uredir, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica i svih evidentiranih objekata na istoj.

Osim ovih podataka, kopija plana može sadržavati i neke druge informacije, npr. linije koje prikazuju granice kulture, kućne brojeve evidentiranih zgrada i sl.

Posjedovni list

U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica, pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina).
Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja objekata. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati objekt.

Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN 153/2013 ).

Zemljišne knjige (gruntovnica)

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine vlasnici nekretninsa i stvarna prava na tim nekretninama, te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina.

Stvarna prava su:

 • pravo vlasništva,
 • pravo građenja,
 • založno pravo,
 • pravo služnosti,
 • pravo stvarnog tereta.

Zemljišne knjige vode Općinski građanski sudovi, a u njima zemljišnoknjižni odjeli.

Što je Zemljišnoknjižni izvadak?

Zemljišnoknjižni izvadak predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) sastoji se od tri lista:

 1. Posjedovnica (A list) - sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih
 2. Vlastovnica (B list) - sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
 3. Teretovnica (C list) - sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)